Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000615118

BG424, Кмет на община Смолян, бул. България № 12, За: Милена Хаджиева - гл. юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67610, E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg, Факс: 0301 62426

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smolyan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3106.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269920 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45262620

Описание:

Подпорни стени


Срок за получаване на офертите

29/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 01.06.2020 г. от 13:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2020  (дд/мм/гггг)