Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

160

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Валери Чакъров, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74354, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/vzlagane-na-obshhestven-prevoz-na-ptniczi-po-dve-obosobeni-poziczii/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

8200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Възлагане на обществен превоз на пътници от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Свиленград по направление София-Свиленград по две обособени позиции: 1.Първа обособена позиция: Възлагане на обществен превоз на пътници от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Свиленград по направление София-Свиленград за маршрутно разписание №26202; 2.Втора обособена позиция: Възлагане на обществен превоз на пътници от Републиканска транспортна схема от квотата на Община Свиленград по направление София-Свиленград за маршрутно разписание №26203; 1.Максимална стойност на обществената поръчка за I-ва обособена позиция – 4 100 лв. без ДДС. 2.Максимална стойност на обществената поръчка за II-ра обособена позиция – 4 100 лв. без ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


Срок за получаване на офертите

10/06/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 18.06.2020г. в 10:30 часа в голямата заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.1. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2020  (дд/мм/гггг)