Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000083245

BG331, Професионална техническа гимназия, бул. Сливница № 158А, За: Милена Миткова– зам.директор „АСД“, България 9009, Варна, Тел.: 0527 41363, E-mail: ptgvarna@abv.bg, Факс: 0527 41363

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://ptgvarna.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://ptgvarna.com/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

219823 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подмяна на дограма и основен ремонт на санитарните възли в общежитие с идентификатор 10135.3513.1933.40 на Професионална техническа гимназия, гр.Варна

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, заедно с приложения към нея, могат да се свалят от сайта на училището - https://ptgvarna.com/, раздел „Профил на купувача“

Дата на изпращане на настоящата информация

26/05/2020  (дд/мм/гггг)