Версия за печат

BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024916

BG413, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ул.Цар Борис III № 24, За: инж.Минка Салагьорова, България 2850, Петрич, Тел.: 00359 74569123, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 00359 74562090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.petrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=7794.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич" - етап 2 дворно пространство

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи


Срок за получаване на офертите

28/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Изпълнението на строителството ще се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. За финансиране на проектирането и упражняването на авторски надзор Възложителят ще използва собствени бюджетни средства.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 29.05.2020 г., 10:00 ч. в сградата на община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, от комисия, назначена от възложителя. Към момента на публикуване на обявата не е осигурено финансиране. Изпълнението на Договора започва след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя, за което Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Договорът ще бъде сключен под условие с клауза за отложено изпълнение. В случай, че в тримесечен срок след подписването на Договора не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката, всяка от Страните може да прекрати Договора чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение. Срок на валидност на офертите:27.07.2020

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2020  (дд/мм/гггг)