Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-80

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010011

BG411, Главна дирекция Охрана към Министерство на правосъдието, ул. М-р Г. Векилски № 2, За: Желязко Белев; Ивайло Йорданов; Жасмина Монова, България 1309, София, Тел.: 08 89810533;08 85728594; 02 9263957, E-mail: gdohrana@gdo.bg, Факс: 02 8902032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://justice.government.bg/home/index/10c10efb-32d1-49ce-81dc-2c0fc9e44b30.

Адрес на профила на купувача (URL): https://justice.government.bg/home/index/d0ae5547-afb4-41c6-86c4-de39149e81fb.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

181500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ - ЦУ“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45260000

Описание:

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

01/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, ул. "М-р Г. Векилски" № 2, ет 3 - деловодство на Главна дирекция "Охрана". При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Документацията на поръчката, образците и проекта на договор са публикувани на профила на купувача. Гаранцията за изпълнение на поръчката е в размер на 5 % от стойността за изпълнение по договора без ДДС и без цената за непредвидени разходи. Гаранцията, обезпечаваща авансово предоставени средства: до 30 % от стойността на договора, без стойността на непредвидените разходи.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2020  (дд/мм/гггг)