Версия за печат

BG-Мизия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

9098621

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193088

BG313, Община Мизия, ул. Георги Димитров №25-27, За: ДД УТЕППИСД - Фикла Лазарова, България 3330, Мизия, Тел.: 09161 2315, E-mail: obsh.mz@abv.bg, Факс: 09161 2012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.miziabg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://miziabg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2027%3A2020-4-striit-fitnes&catid=34%3Aobshtestveni-porachki&Itemid=54&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

37583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона, гр. Мизия”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236200

Описание:

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават в Център за административни услуги - Община Мизия, от 08:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.05.2020 год. от 10:00 часа, в заседателната зала на Община Мизия - етаж III, ул. "Георги Димитров" № 25-27. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/05/2020  (дд/мм/гггг)