Версия за печат

BG-Бобов дол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-1015

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261363

BG415, Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-3-zop/a3-0006284.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

36042 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

01/06/2020 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на профила на купувача на адрес: https://sop.bg/bobovdol-178/proceduri-20-3-zop/a3-0006284.html Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка лично, по пощата или чрез куриерска фирма с препоръчано пратка с обратна разписка на адреса на Възложителя. Върху опаковката се посочва наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, и лице за контакт. При приемането на офертата се отбелязва поредния номер, датата и часа на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър. Възложителят не приема за участие в процедурата оферти представени след изтичане на крайния срок. Дата и час на отваряне на офертите: 02/06/2020; Час: 11:00. Място на отваряне на офертите: Административната сграда на Община Бобов дол с адрес: гр. Бобов дол, ул. „27-ми октомври” №2, ет.1, ст.109.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2020  (дд/мм/гггг)