Версия за печат

BG-Ценово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

028

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530671

BG323, Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Красимира Божинова, България 7139, Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2020

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsenovo.eu/obiava-28-ot-21-05-2020.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

232530.04 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основен ремонт на Етнографска музейна сбирка в с. Новград, община Ценово, област Русе Задача която си поставяме е да се извършат ремонтни и адаптационни работи без да се засяга конструкцията на сградата. Обектът ще се захрани с питейна вода от селищния водопровод, ще се оформят санитарни възли за мъже, жени и хора в неравностойно положение, като се спазят изискванията на Наредба № 6 от ЗУТ. Предвидена е стая за административни нужди и евентуално място за консерваторска дейност. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация и техническия проект, неразделна част от обявата.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

08/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до всички документи, съставляващи в тяхната съвкупност Документацията за провеждане на настоящата процедура, посредством публикуването им на поддържания от него „Профила на купувача“, считано от датата на публикуване на Информацията в Регистъра на обществените поръчки. Възложителят поддържа „Профил на купувача” на електронен адрес http://tsenovo.eu/obiava-27-04-2020, който представлява обособена част от Интернет страницата на Община Ценово. Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки потенциален Участник, за да изготви своята оферта може да я изтегли от „Профила на купувача”, на посочения в Обявата Интернет адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2020  (дд/мм/гггг)