BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

577

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000463379

BG421, Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов 15а, За: Иванка Янкова-Мизинева, Екатерина Манчева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осъществяване на услуги по пране чрез термодезинфекция и химиотермодезинфекция на работно облекло, постелъчен и друг болничен инвентар, съобразно и подробно описани в техническата спецификация на Възложителя по артикули.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

01/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите за участие в настоящата обществена поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощено от него лице – лично чрез пощенска или друга куриерска услуга, с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. Пловдив, „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив” ЕООД, бул Васил Априлов 15а. Върху опаковката се посочват: 1) наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 3) наименованието на поръчката: „Избор на обществена пералня за услуги по почистване, дезинфекциране на облекло, постелъчен и друг болничен инвентар за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД” Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване посочен в настоящата обява или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Място на отваряне на офертите: Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Отварянето на офертите ще се извърши на 02.06.2020 г. от 10:00 часа в сградата на „Комплексен Онкологичен Център – Пловдив” ЕООД, бул Васил Априлов 15а. Пълен достъп до документацията е предоставен в „Профил на купувача” на адрес: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200520deCk1910147

Дата на изпращане на настоящата информация

21/05/2020  (дд/мм/гггг)