Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

98

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000568141481

BG341, ОП Спортни имоти, гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов 19, За: Ваня Стойчева, България 8000, Бургас, Тел.: 056 844741, E-mail: sportimoti@gmail.com, Факс: 056 590123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sportburgas.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sportburgas.org/ОП%20Спорт%20Бургас-1/ъзлагане%20обществена%20поръчка%20чрез%20обя-123.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

240000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на строително-ремонтни работи на спортни обекти на територията на Община Бургас“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

01/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2020  (дд/мм/гггг)