Версия за печат

BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20/05/2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501740

BG425, Основно училище „Васил Левски“, гр.Кърджали, ул.“Тина Киркова“17,кв.“Гледка“, За: Дарина Делчева, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 65647, E-mail: ouv.levski@abv.bg, Факс: 0361 65647

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://ouvlevski-kj.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://ouvlevski-kj.net/pages/118.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

131770.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Смяна на дограма на прозорци и външна мазилка на сградата на основно училище „Васил Левски“ гр.Кърджали

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45410000, 45420000

Описание:

Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


Срок за получаване на офертите

05/06/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Дейностите, които трябва да извършва кандидата при възлагане изпълнението на поръчката са следните : • Сваляне на стара мазилка по стени,сваляне на стара боя по стени • Изкърпване на външна мазилка по стени,грундиране на стари стени,боядисване външно при ремонти,боядисване страници на прозорци • Подмяна на дограма на прозорци – 3 етажа, обръщане страници след монтаж прозорци • Събиране и натоварване на строителни отпадъци в чували,превоз на строителни отпадъци

Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2020  (дд/мм/гггг)