Версия за печат

BG-с.Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

401

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159700

BG311, Община Чупрене, ул. Асен Балкански 55, За: Асен Джунински, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 09327 2402, E-mail: ob_chuprene@abv.bg, Факс: 09327 2580

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chuprene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://info-m.eu/chuprene/?cat=57.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

16666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основен ремонт покрив сграда ЦНСТ с.Долни Лом

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 27.05.2020г. от 10:00 часа в сградата на община Чупрене, с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55 ет.3, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2020  (дд/мм/гггг)