Версия за печат

BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590597

BG342, Община Нова Загора, ул. 24 май № 1, За: инж. Пламен Юнгарев, нач. отдел „ТСУКС“ в Община Нова Загора., България 8900, Нова Загора, Тел.: 0457 62122, E-mail: obshtina@nova-zagora.org, Факс: 0457 64303

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nova-zagora.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.nova-zagora.org/node/166.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

244910 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на СМР по проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова Загора“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие), процедура „МИГ-Нова Загора _ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Важно! Изпълнението на проекта ще бъде започнато непосредствено след осигуряване на финансиране по „Програма за развитието на селските райони 2014 – 2020 г.“, приоритетна ос „Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие), процедура „МИГ-Нова Загора - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, въз основа на сключен за Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Нова Загора.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/05/2020  (дд/мм/гггг)