Версия за печат

BG-Сандански

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024955

BG413, община Сандански, бул.Свобода № 14, За: Павлина Кьосева, България 2800, Сандански, Тел.: 0746 89099, E-mail: oba_sandanski@abv.bg, Факс: 0746 89055

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sandanskibg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://oba.sandanskibg.com/proc/Zop/PublicRegisterList?UnitID=214.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

135726.48 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

29/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/05/2020  (дд/мм/гггг)