Версия за печат

BG-Тервел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000852925

BG332, Община Тервел, ул.Св.Св.Кирил и Методий 8, За: Дияна Илиева, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2070, E-mail: tervel2000@yahoo.com, Факс: 05751 2391

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tervel.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tervel.bg/profil_SOO.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

138420.38 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ " Главен колектор II от РШ 41 до Дъждопреливна шахта- 2 към ПСОВ гр. ТЕРВЕЛ"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

22/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка се обявява при условията на чл.114 от ЗОП, т.е при условия, в които не е осигурено финансиране за разплащане на изпълнените дейности в предмета на поръчката. В Профил на купувача на Община Тервел е публикувана обявата за обществената поръчка, образците на документи, които участниците трябва да попълнят, както и документи за информация на участниците. Отварянето на офертите ще се извърши на открито за участниците заседание, което ще се състои на 26 май 2020 г., от 11 : 00 часа, в стая 201 на Общинска администрация Тервел.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/05/2020  (дд/мм/гггг)