Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БТГ-24-00-1449

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175203478

BG415, Представляващият Булгартрансгаз ЕАД - Изпълнителен директор, ж.к. Люлин - 2, бул. Панчо Владигеров № 66, За: инж. Владислав Петров, България 1336, София, Тел.: 003592 9396351, E-mail: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg, Факс: 003592 9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bulgartransgaz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/proektirane_i_izgrajdane_na_stroej_vazstanovyavane_na_zemnoto_pokritie_na_tranziten_gazoprovod_za_g-4388-c2-0-1.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

202000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Проектиране и изграждане на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитен газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с. Венковец, общ. Ихтиман” В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: - Проучвателни дейности: инженерно-геоложки и хидроложки проучвания; - Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) и План за безопасност и здраве (ПБЗ); - Действия по съгласуване на комплексния проект, ПУСО и ПБЗ с компетентните контролни органи, експлоатационни дружества и други заинтересовани лица, с Консултанта по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с Възложителя и получаване на Разрешение за строеж; - Изработване на „Документация за имотите, засегнати при строителството”, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя), и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията; - Упражняване на авторски надзор по време на строителството; - Временно строителство (по преценка на Изпълнителя), организация на строителството, подготвителни и спомагателни работи; - Доставка на материали; - Строително - монтажни работи (СМР); - Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации; - Кадастрално заснемане на строежа и представяне на документация за нанасяне съгласно изискванията на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР); - Всички дейности по приемането на строежа и получаване на Разрешение за ползване: - Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15); - Предварителни съгласувания за разрешаване ползването на строежа; - Оказване на съдействие при подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа (обр. 16) и получаване на Разрешение за ползване.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45220000 (ME02) , 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения (На природен газ )
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

04/06/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата, час и място на отваряне на офертите: 08.06.2020 г. от 14:00 ч. в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София 1336, бул. Панчо Владигеров № 66.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)