Версия за печат

BG-село Калояново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

02-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471340

BG421, Община Калояново -Кмет на община Калояново, пл. Възраждане, №6, За: инж. Рангел Златански, България 4173, село Калояново, Тел.: 03123 2221, E-mail: kaloianovo@mail-bg.com, Факс: 03123 2412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kaloyanovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://new.kaloyanovo.org/index.php/92-2020-05-07-09-37-59.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

141667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

21/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)