Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386751

BG414, Община Перник, пл. Св. Иван Рилски №1А, За: инж. Лилия Пънтова, България 2300, Перник, Тел.: 00359 76684220, E-mail: poop@pernik.bg, Факс: 00359 76684229

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pernik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pernik.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokana-do-opredeleni-licza-(sled-02.04.2020)/%E2%80%9Eizgrazhdane-na-podporni-steni-na-ul.lugansk-%E2%84%9670-i-%E2%84%9672,-kv.iztok,-gr.pernik%E2.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на подпорни стени на ул.“Луганск №70 и №72, кв.Изток, гр.Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45262620

Описание:

Подпорни стени


Срок за получаване на офертите

29/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседанието на комисията за отваряне и оценка на офертите ще се проведе на 01.06.2020 г. 10.00 часа в Заседателна зала, в административната сграда на община Перник, пл. „Св.Иван Рилски„ № 1А

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)