Версия за печат

BG-Сливница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

65

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776517

BG412, Община Сливница, Община Сливница, град Сливница, пл. Съединение №1, За: Радостин Ялъмов, България 2200, Сливница, Тел.: 0727 42354, E-mail: r.yalamov@slivnitsa.bg, Факс: 0727 42354

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-3-zop/a3-0006308.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

208148.2 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изработване на работен проект и извършване на строително-ремонтни работи по аварийно почистване на речното корито на река Сливнишка и изграждане на земни диги 800 м.“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

28/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 29.05.2020 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Община Сливница, като право да присъстват имат участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)