Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

09-02-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/2198.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Хартиени изделия и спомагателни материали, ароматизатори, препарати за WC и препарати за отпушване на канализационни тръби; Обособена позиция № 2: Хигиенни материали, включени в Списък на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33760000, 39831300, 39831600, 39822000, 19640000, 39811110, 39811100, 39224330

Описание:

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса
Почистващи препарати за подове
Почистващи препарати за тоалетни
Почистващи препарати, съдържащи сода каустик
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)
Освежители за въздух (ароматизатори)
Кофи


Срок за получаване на офертите

28/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Офертите се получават по реда на т. 1.10. от Раздел IV на техническите изисквания и указания за офериране в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 2. Получаването, отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда, определен в ЗОП и ППЗОП от назначена от възложителя комисия. 3. Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците се уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 4. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Преди отваряне на офертите упълномощените лица представят на комисията заверено пълномощно от законния/те представител/и на участника. 5. Възложителят не разглежда техническите и ценовите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)