Версия за печат

BG-Ивайловград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235870

BG422, Община Ивайловград, гр. Ивайловград, ул. България №49, За: Диана Овчарова - кмет, България 6570, Ивайловград, Тел.: 00359 36616090, E-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg, Факс: 00359 36616022

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ivaylovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-obp.eu/bp/Document/%7B3B8FE509-891E-459D-8EBC-13E13C0AD01C%7D.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

94546.12 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: V – ТА КАТЕГОРИЯ; СИТУИРАНЕ: Многофункционалната спортна площадка е разположена в южния край на двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино, община Ивайловград. Сградата на самото училище е позиционирана в северния край на имота. Достъпът до нея се осъществява от юг, през двора на училището. Многофункционалната спортна площадка е разположена в двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ върху съществуващо асфалтово покритие. Предварително се изравнява асфалтовото покритие, след което се полага армирана бетонова настилка, върху която се залепва изкуствена трева, подходяща за различни видове спорт на открито. Към площадката са предвидени зони с пейки за играчите и за публика. Около площадката е изградена мрежа с височина 4м. Вход/изходът към площадката се осъществява през двукрила врата ( 2х90см/220см), едното от крилата е фиксиращо и ще се отваря само при нужда. В четирите края на площадката са положени 6м стълбове, върху които е закрепено осветлението за спортната площадка. Застроена площ на площадката – 532,79 кв.м. Подробно описание на дейностите, включени в предмета на поръчката е направено в документацията за участие, раздел „Технческа спецификация“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения


Срок за получаване на офертите

21/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Друга информация

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 22.05.2020 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на Община Ивайловград, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в "Профила на купувача" на Възложителя, посочен в раздел I.1) , а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Настоящата обява и документацията към нея са публикувани на официалния сайт на Възложителя, в раздел "Профил на купувача", посочен в раздел I.1).] 1. Гаранция за изпълнение: Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка. По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП . Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: - парична сума внесена чрез банков превод по банкова сметка на Община Ивайловград в банка: Банка: „ОББ“ АД - клон Ивайловград; титуляр на сметката: Община Ивайловград; Банков код (BIC):UBBSBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG41UBBS80023300136333; - банкова гаранция – в оригинал; - застраховка, която да обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на Изпълнителя по друг договор. Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община Ивайловград, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – най-малко 30 (тридесет) дни след подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа – Приложение № 16 към чл.7, ал.3, т.16 от Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. При представяне на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 2. Гаранция за авансово предоставени средства: Възложителят се възползва от правната възможност съгласно чл.111, ал.1 от ЗОП и не поставя условия за внасяне на гаранция за авансово предоставени средства.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)