Версия за печат

BG-Белослав

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СОО5-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093403

BG33, Община Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23, За: Деница Тодорова, Иванка Димитрова, България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Document/ea1e51aa-d821-4264-b205-1ed2293bdb9b.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

74166.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг на обект "Изграждане на Централна закрита автобусна спирка", гр. Белослав, общ. Белослав.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45213315

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на заслони за автобусни спирки


Срок за получаване на офертите

20/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се подава на български език - на хартиен носител. Всички документи, свързани с участието във възлагането, се представят в запечатана непрозрачна опаковка. Върху опаковката се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, (когато е приложимо); 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. Документите се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23 –Община Белослав, Деловодство. Публичното отваряне на офертите ще се извърши на 21.05.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала в сградата на община Белослав.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)