BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101533931

BG413, Център за психично здраве - Благоевград ЕООД, ул.Братя Миладинови № 21, За: Росица Велинова - Гл.счетоводител, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884143, E-mail: cpzbl@abv.bg, Факс: 073 884143

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://cpz-blg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://cpz-blg.com/профил-на-копувача-2/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5178 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на медицински изделия и дезинфектанти за нуждите на ЦПЗ – Благоевград ЕООД през 2020- 2021 в две ОП, както следва: за ОП № 1 - доставка на медицински изделия - прогнозна стойност в размер на 3462 лева и за ОП № 2 - доставка на дезинфектанти - прогназна стойоност в размер на 1716 лева, съгласно спецификации и предварителни зяявки на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000, 24455000

Описание:

Медицински консумативи
Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

29/05/2020 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

офертите ще бъдат отворени на 01.06.2020г. в 9.00 часа в гр.Благоевград, административната сграда на ЦПЗ -Благоевград ЕООД, нохадяща се в гр.Благоевград, ул."Братя Милядинови" № 21.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/05/2020  (дд/мм/гггг)