Версия за печат

BG-Приморско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

92-00-120

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102164063

BG341, Община Приморско, ул. Трети март 56, За: Савина Димова - гл. юрисконсулт, България 8180, Приморско, Тел.: 0550 33669, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.primorsko./профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

136199.42 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска” в село Ясна поляна, община Приморско. Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1. Проектиране - изготвяне на технически проект за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна. 2. Строителство – СМР за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна. 3. Упражняване на авторски надзор Изпълнението е съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2020  (дд/мм/гггг)