Версия за печат

BG-Перущица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115246756

BG421, Община Перущица, ул. Отец Паисий №2, За: Ангел Левашки юрисконсулт, България 4225, Перущица, Тел.: 03143 2786, E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, Факс: 03143 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.perushtitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.perushtitsa.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%87%D0%BB-20-%D0%B0%D0%BB-3.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

260000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпълнение на строително - ремонтни работи за текущо поддържане на улици и други пътни съоръжения, разположени на територията на община Перущица.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2020  (дд/мм/гггг)