Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16331

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050014

BG325, Северноцентрално държавно предприятие ДП гр. Габрово, ТП ДГС - СИЛИСТРА, ул. Добрич № 55, За: инж. Велико Петков, България 7500, Силистра, Тел.: 0359 86824087, E-mail: silistra@scdp.bg, Факс: 0359 86824070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.scdp.bg/procedures?cid=5&bid=13&year=&period=.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

650 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на боя, разредител и четки необходими за маркиране на дървесина в горски територии стопанисвани от ТП ДГС- СИЛИСТРА при СЦДП-ДП Габрово за 2020 година“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24960000, 24950000, 39224210

Описание:

Различни химически продукти
Специални химически продукти
Четки за боядисване на сгради


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Предназначена за нанасяне и трайно маркиране върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване. 2. Безвредена при изпълнение без предпазни средства. 3. Да не съдържа олово и други тежки метали, с разреждащо вещество на биоалкохолна основа; 4. Прогнозно количество Вид материали за маркиране Форма /разфасовка Мярка количество Боя цвят – синя метална кутия от мин. 650 мл брой 80 Боя цвят - бял метална кутия от мин. 650 мл брой 50 Боя цвят - червена метална кутия от мин. 650 мл брой 6 Боя цвят - жълта метална кутия от мин. 650 мл брой 60 Разредител Опаковка – 0,5 л брой 21 Четка за боядисване Широчина - 50 мм брой 17 ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Минимални изисквания към предмета на доставка: 1. 1. Всички стоки да са нови, във фабрично запечатани опаковки, с ненарушена цялост, без скрити или явни дефекти, произведени от качествени суровини, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им, с етикети на български език и да съдържат информация за вида на материала, съдържанието, производителя, качеството, датата на производство и срок на годност. 1.2. Продуктите следва да са дълготрайни (да оставят видими и трайни следи след нанасянето им по дървесината), устойчиви на неблагоприятните климатични въздействия на околната среда, във връзка с необходимостта от използването им при извършване на текущите горско-стопански дейности. 1.3. Боята за маркиране на дървесина да бъде придружена с информационен лист за безопасност. 1.4. Да отговаря на БДС стандарт

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2020  (дд/мм/гггг)