Версия за печат

BG-Котел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540153

BG342, ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Котел, ул. Проф. Павлов № 57, За: инж. Мария Симеонова, България 8970, Котел, Тел.: 0453 42373, E-mail: dgskotel@uidp-sliven.com, Факс: 0453 42920

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4323.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП „ДГС Котел” за срок от 12 месеца, запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000

Описание:

Почистващи продукти


Срок за получаване на офертите

29/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обособена позиция № 2 е запазена на основание чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като включените в нея стоки попадат в Списъка на стоките и услугите, съгласно Общия терминологичен речник, които са предназначени за възлагане на спациализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионално интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Дата и час на отваряне на ценовите оферти: ...05.2020 г. от 10:00 ч. в административната сграда на ТП "ДГС Котел" в гр. Котел, ул. "Проф. Павлов" № 57. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на глава девета от ППЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2020  (дд/мм/гггг)