BG-гр. Долна Митрополия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОО- 004-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

BG314, Община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39, За: Eдис Апостолов - юрисконсулт, България 5855, гр. Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, Факс: 064 680704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200504EJXz1832319.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

39333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,, Ремонт на улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на основна настилка ” с подобекти: 1. Подобект № 1 Ремонт на ул. "Витоша" от ОТ 199 до ОТ 171, гр. Тръстеник; 2. Подобект № 2 Ремонт на улица "Възраждане" от ОТ 184 до ОТ 185 в с. Гостиля; Ремонт улица "Рила" от ОТ 175 до ОТ 177, с. Гостиля; 3. Подобект № 3 Ремонт на улица "Васил Петлешков" от ОТ 220 до ОТ 221 в с. Ставерци‘

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 20.05.2020 г. Час: (чч:мм) 11:00ч Място на отваряне на офертите: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 39, сградата на общината – Заседателна зала

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2020  (дд/мм/гггг)