BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-29

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева, инж. М. Костадинова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818334, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/620-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на Генерален план за организация на движението на Община Габрово - за град Габрово”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите - в сградата на Община Габрово, пл. Възраждане №3, заседателна зала ет.3, на 27.05.2020г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/05/2020  (дд/мм/гггг)