BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РСР20-РД93-8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на СО-район Сердика, бул. Княгиня Мария-Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сезонно поддържане на тревните площи на територията на СО-район „Сердика“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77314000

Описание:

Услуги по поддържане на други зелени площи


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 19.05.2020г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, освен в случаите по чл.112, ал.9 от ЗОП. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер до 3 % от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми: -преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат; -банкова гаранция (оригинал); -застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/05/2020  (дд/мм/гггг)