Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3-1129

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010984

BG344, Централен артилерийски технически изпитателен полигон ВФ 26940 – Стара Загора, гр. Стара Загора 6000 п.к. 329, За: Пламен Тодоров, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 626119, E-mail: catip@abv.bg, Факс: 042 644038

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://catip.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://catip.mod.bg/view-tekushti.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

137500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Реконструкция на покрив на Парк за техника - (обект АТП-3)" ЦАТИП в.ф. 26940 – Стара Загора Кратко описание: Изграждане на нов четирискатен покрив на дървена конструкция, с покритие от ЛТ ламарина на сграда с размери в план 12 х 78 м. и височина 7,80 м. Полагане на нови улуци, водосточни тръби и изграждане на мълниезащитна инсталация. Мълниезащитната инсталация да бъде изпълнена от лицензирана фирма, която след изграждане на мълниезащитата да измери съпротивлението на заземителите и да представи протокол. Ремонтните дейности, които избрания за изпълнител участник следва да извърши са посочени в Инвестиционен проект (Извлечение Приложение №1) към обявата. Документация е достъпна на Профила на купувача (раздел Обществени поръчки) на интернет адрес https://catip.mod.bg/view-tekushti. Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Всеки участник след извършване на оглед и запознаване с обема на работа следва да посочи срок за изпълнение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261910

Описание:

Ремонт на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

05/06/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Условия, на които трябва да отговарят участниците: Изисквания за личното състояние: 1. Да отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 2. Да отговарят на изискванията на чл. 327 „а“ и 327 „б“, ал. 1 от ЗОВС; 3. Да не са свързани лица по смисъла на т. 45 на § 2 от Допълнителните разпоредби на ЗОП; 4. Да отговарят на изискванията на чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; 5. Да отговарят на изискванията на чл. 69, ал. 2 от ЗПКОНПИ. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя - първа група - строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, пета категория. Плащането на услугата: - Възложителят заплаща авансово средства на Изпълнителя в размер на 30% от цената по договора. Плащането на аванса ще се извърши до 60 дни след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и документ, удостоверяващ внасянето на гаранция, която обезпечава на 100% авансово предоставените средства. - Останалите суми по договора се изплащат по банков път в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на обекта.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2020  (дд/мм/гггг)