Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

00016-2020-0006

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов-Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://apriltsi.acstre.com/subsection-635-content.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3323 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Упражняване на строителен надзор в строителството на обект – Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71530000

Описание:

Строителни консултантски услуги


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Договор № BG06RDNP001-19.004-0004-C01 от 25.10.2019 г. , за отпускане на финансова помощ по процедура BG06RDNP001-19.004 - МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_1_М 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ по Програма за развитие на селски райони за периода 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Априлци и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2020  (дд/мм/гггг)