Версия за печат

BG-Костинброд

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2020-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул. Охрид №1, За: Снежа Трендафилова – директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт и инж. Габриела Георгиева: зам.кмет „УТ, ОС и Е“, за техническата част, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359 72168712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359 72168777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/27275.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.9 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поддържане на зелени площи и декоративна растителност в обществени територии на община Костинброд

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77310000

Описание:

Услуги по създаване и поддържане на зелени площи


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обществената процедура включва всички дейности по поддържане на озеленените площи и техните елементи; дейности по тяхното почистване, както и дейности свързани с поддържането на дълготрайната декоративна храстова, цветна и друга растителност. Обхватът на услугите - предмет на поръчката, както и изискванията към начина на изпълнение на работите, са определени в Техническите пецификации и проекта на договор. Отварянето на офертите е на 27.05.2020 г. 10:00 ч, в гр.Костинброд, ул.Охрид №1, заседателна зала на 2 етаж.Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 1 (едно) на сто от стойността на договора без включен ДДС. . Ако е избрана форма в банков превод, същият се превежда в гаранционна сметка на възложителя в: Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN):BG11 UNCR96603369039111.Обявата и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на възложителя, като е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея. В електронната преписка на поръчката в профила на купувача възложителят ще публикува всички съобщения до участниците, разяснения за участие и други документи в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването на Обявата и документите към нея на профил на купувача се счита, че заинтересованите лица и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства. Адресът на преписката е http://kostinbrod.bg/archives/27275

Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2020  (дд/мм/гггг)