Версия за печат

BG-Костенец

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

92-А-112

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776349

BG412, Община Костенец, ул. Иван Вазов № 2, За: инж. Анна Чукова - Главен инженер на Община Костенец, България 2030, Костенец, Тел.: 07142 2308, E-mail: kostenetz_adm@kostenetz.com, Факс: 07142 3234

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kostenetz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostenetz.com/?q=en/content/podmyana-ulichen-vodoprovod-ulitsa-balchovitsa.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

64509.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Подмяна на уличен водопровод по улица „Балчовица”, с. Костенец, община Костенец "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

20/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 21.05.2020г. от 11.00 часа. Място на отваряне на офертите: гр. Костенец, ул.“Иван Вазов “ №2, Сграда на Общинска администрация, Голяма заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/05/2020  (дд/мм/гггг)