BG-Петрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024916

BG413, ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ул.Цар Борис III № 24, За: инж.Минка Салагьорова, България 2850, Петрич, Тел.: 00359 74569123, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 00359 74562090

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.petrich.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://info-m.eu/petrichnew/?p=7794.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич" - етап 2 дворно пространство

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112710

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи


Срок за получаване на офертите

22/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Изпълнението на строителството ще се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. За финансиране на проектирането и упражняването на авторски надзор Възложителят ще използва собствени бюджетни средства.

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 26.05.2020 г., 10:00 ч. в сградата на община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, от комисия, назначена от възложителя. Към момента на публикуване на обявата не е осигурено финансиране. Изпълнението на Договора започва след осигуряване на финансиране от страна на Възложителя, за което Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. Договорът ще бъде сключен под условие с клауза за отложено изпълнение. В случай, че в тримесечен срок след подписването на Договора не е осигурено финансиране за изпълнението на поръчката, всяка от Страните може да прекрати Договора чрез писмено уведомление до другата Страна, без да дължи предизвестие или обезщетение.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2020  (дд/мм/гггг)