Версия за печат

BG-Село макреш

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

77

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000159636

BG311, ОБЩИНА МАКРЕШ, с.Макреш,ул.Георги Бенковски № 88, За: Емил Йонов, България 3850, Село макреш, Тел.: 094 600356, E-mail: makresh@b-trust.org, Факс: 094 600356

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.makreshbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://makreshbg.com/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

180000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на СМР за ремонт на територията на Община Макреш по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Основен ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация -Макреш“; “Основен ремонт сграда кметство село Подгоре“; Основен ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Основен ремонт сграда Читалище село Толовица“; Обособена позиция №2: Текущ ремонт за обекти: „Благоустрояване улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/ село Вълчек“; ]

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

01/06/2020 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията за участие е на разположение на кандидатите в профила на купувача в сайта на общината http://makreshbg.com/category/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b8/ Предложенията на участниците ще се разглеждат и оценяват на 02.06.2020 година от 09,00 часа в Заседателната зала на Общинската администрация с.Макреш,ул.Георги Бенковски №88. При отварянета на документацията могат да присъстват представители на участниците, когато не са представляващи следва да имат нотариално заверено пълномощно от представляващия участника.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2020  (дд/мм/гггг)