Версия за печат

BG-гр. Девин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-05-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000614895

BG424, Община Девин, ул.Дружба № 1, За: инж. Димитър Кисьов- началник отдел УТИОС, България 4800, гр. Девин, Тел.: 03041 2174, E-mail: obshtina@devin.bg, Факс: 03041 2661

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devin.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=358:soo2020-09-inzhenering-na-ulitzi-na-teritoriyata-na-obshtina-devin-po-chetiri-obosobeni-pozitzii&Itemid=115.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

229500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект:„Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71220000, 71200000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране
Архитектурни и свързани с тях услуги


Срок за получаване на офертите

15/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата на отваряне на офертите: 18.05.2020 г. в 10:00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация - Девин, гр. Девин, ул.Дружба № 1, ет. 3.Настоящото удължаване на срока на получаване на оферти е на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП във връзка с § 131, ал. 3 от ПЗР към ЗИД на ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2020  (дд/мм/гггг)