Версия за печат

BG-с.Кирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

23-00-236

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235888

BG425, Община Кирково, ул. Дружба № 1, За: Павлина Миленова - мл. експерт Обществени поръчки, България 6884, с.Кирково, Тел.: 03679 3980, E-mail: kirkovooba@gmail.com, Факс: 0889 337790

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.kirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kirkovo.bg/?pid=5,35¶m1=217.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

27887 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка се състои в: Основни ремонти на сгради на читалища, собственост на Община Кирково, както следва: 1.Основен ремонт на сградата на НЧ „Васил Априлов – 1947” с. Чорбаджийско, общ. Кирково. Основният ремонт включва изпълнението на изкопни,кофражни , армировъчни и бетонови работи. 2. Основен ремонт на сградата на НЧ „Искра – 1958“ с. Домище, общ. Кирково. Основният ремонт включва разваляне на компрометирания стар покрив и направа на нов с дървена покривна конструкция и покривка с червени бетонови керемиди.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2020  (дд/мм/гггг)