Версия за печат

BG-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ЗОП-6-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЦАРИЦА ЙОАННА №2, За: Марина Герова- нач.отдел Обществени поръчки, България 2900, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Тел.: 0888 006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 0888 006080

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?hidemenu=y.

Адрес на профила на купувача (URL): https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=SJZkWFjQYOk%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

153838.31 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев- II етап” в УПИ-VII-2980, кв.148 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

15/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [18.05.2020; 11:00 часа]

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2020  (дд/мм/гггг)