Версия за печат

BG-Банско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-00-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024663

BG413, Община Банско, пл. Н. Вапцаров № 1, За: Цветанка Обецанова - началник отдел ОПП, България 2770, Банско, Тел.: 00359 74988650, E-mail: ts.obetsanova@bansko.bg, Факс: 00359 74988633

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bansko.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bansko.bg/bg/Профил-на-купувача/Процедури-след-15-04-2016-г/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7213.15 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осъществяване на независим строителен надзор за три обекта/строежа: "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - административна сграда в гр. Банско", "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище и "Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в с. Места" във връзка с реализацията на проект на Община Банско, финансиран по ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
"Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и административна сграда в гр. Банско", финансиран по ПРСР за периода 2014 - 2020 г.

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в Общинска администрация – Банско, служба “Деловодство”, всеки ден от 8:00 часа до 17:00 часа до 26.05.2020г. Върху опаковката с офертата се посочват: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; наименованието на поръчката. Отварянето на офертите ще се извърши на 28.05.2020 г, в 14:00 ч., в Заседателна зала на Община Банско, пл. "Никола Вапцаров" № 1, ет. 2. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите участниците ще бъдат уведомени, чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/05/2020  (дд/мм/гггг)