Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОБ-008

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931721

BG333, Община Шумен, бул. Славянски № 17, За: Анелия Йорданова, България 9700, Шумен, Тел.: 054 857747, E-mail: a.yordanova@shumen.bg, Факс: 054 800400

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.shumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mdt.shumen.bg/ImeonWEB/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=fy8GMgq2PwE%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по поддържане на зелените площи на град на град Шумен – косене, оформяне и подрязване на храсти и дървета

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112730

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи около пътищата


Срок за получаване на офертите

14/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2020  (дд/мм/гггг)