Версия за печат

BG-Ветрино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093458

BG331, Община Ветрино, ул. Г.С. Раковски №24, с. Ветрино, общ. Ветрино, обл. Варна, За: Мария Пенчева - гл.специалист в отдел МИРЕП, България 9220, Ветрино, Тел.: 05161 8942, E-mail: oppo_vetrino@abv.bg, Факс: 05161 2139

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vetrino.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vetrino.bg/proc_vetrino.php?id=165&dr=0.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

151788.79 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на хижа село Ягнило - спални помещения и коридор”, находящ се в имот №400005 по КВС на с.Ягнило, слой „Лесо“, отдел 6, подотдел „1“ и „В“ по Горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС Провадия, община Ветрино, област Варна, в изпълнение на подписано Споразумение № РД09-41/14.02.2020г. между Община Ветрино и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Предвиденият за ремонт обект е недвижим имот – общинска собственост, намиращ се в имот №400005 по КВС на с.Ягнило, слой „Лесо“, отдел 6, подотдел „1“ и „В“ по Горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС Провадия. Ремонтът на сградата помещаваща спални помещения се състои в: подмяна на компрометирани покривни елементи и дървени покривни конструкции, които са силно амортизирани, топлоизолация на сградата, външна мазилка, подмяна на старата дограма с нова PVC и алуминиева, вътрешен ремонт на сградата и функционално усвояване на съществуващите обеми и пространства, включително и изграждане на санитарните възли и допълнително два броя спални, баня, WC и коридор в подпокривното, неизползваемото до сега пространсво, ремонт на В и К и Ел. инсталациите, изграждане на мълниезащитна инсталация и доставка и монтаж на инверторни климатици.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

14/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 3. наименованието на поръчката. За получените оферти за участие при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 1. подател на офертата; 2. номер, дата и час на получаване; 3. причините за връщане на офертата, когато е приложимо. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Възложителят удължава срока за получаване на оферти на основание чл.96, ал.3 във връзка с чл.188, ал.2 от ЗОП с 3 дни. След изтичане на така удължения срок, възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши на 15.05.2020г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Ветрино, с.Ветрино, ул.“Г.С.Раковски“ №24. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или лица, които са упълномощени да присъстват на отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2020  (дд/мм/гггг)