Версия за печат

BG-Суворово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093684

BG331, Община Суворово, пл. Независимост № 1, За: Десислава Георгиева, България 9170, Суворово, Тел.: 0359 51532550, E-mail: eu_suvorovo@abv.bg, Факс: 0359 51029908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.suvorovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.suvorovo.bg/orders/O-11052020-186.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

265460 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2020  (дд/мм/гггг)