Версия за печат

BG-Доспат

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

137 -роп

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000614906

BG424, Община Доспат, ул Кап.Петко Войвода № 3, За: Елин Радев, България 4831, Доспат, Тел.: 00359 30452310, E-mail: obshtinadospat@abv.bg, Факс: 00359 30452312

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dospat.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dospat.bg/Izvarshvane_na_SMR_NSUlitsi_saor_i_prinadl_kam_tqh.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

97697.7 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на процедурата включва реконструиране и рехабилитация на две общински улици: Обособена позиция № 1: град Доспат улица „Бор“ и тротоари към улица „Бор” , с дължина 120 м., площ 543 кв. м.. Тротоари към ул. Бор- 52 кв.м. . Обособена позиция № 2: Площад пред Кметство в село Барутин (ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142) . с дължина 80 м, площ 750 кв. м. съгласно техническите проекти и КС .

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

22/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка е съгласно Договор № BG06RDNP001-19.228-0003-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по процедура чрез подбор на проектни предложения по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”.

Друга информация

Срок за подаване на офертите - 22.05.2020 година 17:00 часа . Срок на валидност на офертите – минимум 120 дни от датата на подаване на офертите. Максималният срок за изпълнение на поръчката е 30 календарни дни. Срокът за изпълнение е срока посочен в дни от избрания изпълнител , считани от датата на подписване на акт образец 2. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са описани в информацията към обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители. Дата и час на отваряне на офертите : 26.05.2020 година 11:00 часа . За изпълнение на договора ще се изисква от избраният изпълнител да представи гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет ) % от стойността на договора.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2020  (дд/мм/гггг)