Версия за печат

BG-село Гърмен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024752

BG413, община Гърмен, ул. Първа 35, За: Селвие Пендева юрисконсулт в ОбА Гърмен, България 2960, село Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: oba@garmen.bg, Факс: 07523 3179

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.garmen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://garmen.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

50930 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Хвостяне“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252, 71320000

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

14/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на офертите на 15.05.2020г. от 14:00 часа в Заседателната зала в сградата на община Гърмен, с адрес: с. Гърмен, ул. „Първа” № 35.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/05/2020  (дд/мм/гггг)