Версия за печат

BG-Ботеврад

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

С-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776089

BG412, Община Ботевград, пл. „Освобождение” № 13, За: инж. Цветелин Цветков, България 2140, Ботеврад, Тел.: 072 369152; 072 366611, E-mail: op@botevgrad.org, Факс: 072 366635

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.botevrgad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://bit.ly/2zzcOsI.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269989.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Благоустрояване на обекти на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по КК на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Изграждане на канализация, подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Ивайло“ от О.Т.12 до О.Т.215, с. Трудовец, община Ботевград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2020 г. от 10:00 ч. зала „Христо Ботев“ – партер, в сградата на общинската администрация Ботевград, находяща се в град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез пощенска или куриерска служба, с препоръчано писмо с обратна разписка в ЦИОГ, партерен етаж, с адрес: град Ботевград, пл. „Освобождение” №13. Участниците следва да подготвят офертите си съобразно указанията на Възложителя, правилата на ЗОП и ППЗОП. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)