Версия за печат

BG-Първомай

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

348

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016195800091

BG421, Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Първомай към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян, ул. Йоан Екзарх № 6, За: Недялка Георгиева, България 4270, Първомай, Тел.: 088 6002115, E-mail: dgsparvomai@ucdp-smolian.com, Факс: 0336 62994

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ucdp-smolian.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ucdp-smolian.com/profil/public_contracts_fileslist.php?showmaster=view1&fk_id=4464.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Поддържане на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай” в отдел 66, подотдели „м, 8, 9”; отдел 67, подотдели „е, з, и, л”, в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив. „Минерализована ивица” – е изкуствено построена и поддържана противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой с цел ограничаване на горски пожари и осигуряване на достъп. Минерализованата ивица се създава и поддържа по периферията на гората за да не се допусне навлизането на пожар развиващ се в съседни площи и за разделянето на иглолистни горски култури от първи клас на пожарна опасност. Технологични изисквания Механизирана услуга обхваща „Поддържане“ (опресняване) на минерализованите ивици чрез булдозер, като ширината на ивиците трябва да е не по-малко от 4,00 м, при дълбочина 10-15 см, така че след обработката да няма стърчаща тревна растителност, която да бъде смачкана само. Да се извърши отстраняване на всички горими материали и трева в рамките на ивицата през пожароопасния сезон, чрез ползване на механизирана техника – булдозер, при ширина 4 м. Почвата в ивицата трябва да е чиста от горими материали до минерален слой. Опресняването се извършва след възлагателно писмо от възложителя. Общата дължина на минерализованите ивици е 3 км.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45112000

Описание:

Изкопни и земни работи


Срок за получаване на офертите

13/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание § 131, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, във връзка с чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки се удължава срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 13.05.2020 г., поради това, че в първоначално определения срок – до 17:00 часа на 08.05.2020 г. са получени по-малко от три оферти. Отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения ще се извърши на 14.05.2020 г. от 15:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС – Първомай", гр. Първомай, ул. "Йоан Екзарх" № 6. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)