Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

173-ЕР-20-CE-С-З

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

BG421, Електроразпределение Юг EАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, За: Елена Маргенова-търговски въпроси, Димитър Георгиев-технически въпроси, България 4000, Пловдив, Тел.: 00359 882834590; 00359 882831739, E-mail: elena.margenova@evn.bg, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.elyug.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://old.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/20_EP_173.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166443.1 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на нова сграда за складови дейности в УПИ XXIII – производствена дейност с идентификатор по КККР 56784.536.129 за нуждите на отдел НМ на територията на Централа 2 гр. Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45213220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на складове


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отваряне на офертите на дата 27.05.2020 г. от 10:00 ч. на адреса на Възложителя: гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов № 37. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)