Версия за печат

BG-Драгоман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

07-00-139

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776235

BG412, Община Драгоман, ул. Захари Стоянов 26, За: Боряна Богданова - Мл. експерт Управление на проекти и обществени поръчки, България 2210, Драгоман, Тел.: 0879 103411, E-mail: obshtina_dragoman@abv.bg, Факс: 07172 2014

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.obshtinadragoman.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dragoman.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=jCWT%2fwCOfFE%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

34835.35 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Реконструкция на пътен водосток с. Начево – разделна улица между кв.11 и кв.19, община Драгоман

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 27.05.2020г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов 26 Начин на плащане: 1. Първо плащане: 30 % от стойността на договора след представяне от страна на Изпълнителя на междинен протокол за извършени 20% строително-ремонтни работи, представяне на надлежно оформена фактура и реално постъпване на финансовите средства за разплащане по сметка на община Драгоман. 2. Второ плащане: 30 % от стойността на договора след представяне от страна на Изпълнителя на междинен протокол за извършени 70% строително-ремонтни работи и представяне на надлежно оформена фактура и реално постъпване на финансовите средства за разплащане по сметка на община Драгоман. 3. Окончателно плащане: останалата сума до 100% от стойността на договора ще се извърши в 30 (тридесет) дневен срок от подписан без забележки протокол образец 16 в срок от 30 календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на одобрените от лицето осъществяващо строителен надзор регламентирани разходно-оправдателни документи (Протокол образец 19 и актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.) доказващи изпълнението на всички дейности по договора, окончателна фактура и реално постъпване на финансовите средства за разплащане по сметка на община Драгоман. Изисквания и условия при гаранция за изпълнение: Гаранцията за добро изпълнение e в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора, в една от следните форми: банкова гаранция в полза на Възложителя, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или депозит на парична сума по следната банкова сметка на Община Драгоман.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)