Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000185339

BG411, Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, гр. София 1164, пл. „Велчова завера“ № 2, За: Слави Спасов, България 1164, София, Тел.: 00359 877198110; 02 8680070, E-mail: seminaria@abv.bg, Факс: 02 8680070

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sofia-seminaria.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sofia-seminaria.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт по фасади (фасадна реставрация) и проверка на състоянието на покрива в сградата на ДУ Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и образците на документи могат да се изтеглят от сайта на възложителя, раздел „Профил на купувача“.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)